KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TEMEL VE UYGULAMA EĞİTİMİ

 • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Temel ve Uygulama Eğitimi” İçin Kayıt Formu Gönderecek Olan Katılımcı Adaylarımızın Aşağıdaki Aydınlatma Metnini Okuduktan Sonra Pdf Formatındaki  KVK Eğitimi kayıt formunu  veya Word Formatındaki KVK Eğitimi Kayıt Formu Doldurup Göndermelerini Rica Ediyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Temel ve Uygulama Eğitimi İçin Aydınlatma Metni

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (“Enstitü”) olarak, 22.02.2020 ile 23.02.2020 tarihleri arasında düzenlediğimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Temel ve Uygulama Eğitimi (‘Eğitim’) katılımcısı olarak sizlerin kişisel verilerini, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda işlemekteyiz.

İşbu metin ile, Enstitü, Eğitim katılımcısı olarak sizleri, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu

Enstitü, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

Enstitü, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler 

Eğitim katılımcısı olarak, ekte detayları yer alan (EK) kategorilerdeki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları 

Kişisel verileriniz, Enstitü  tarafından, Eğitim sürecinin yürütülebilmesi, başvurularınızın değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılması ile aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında veri sahibi olarak sizin dolduruğunuz ‘Kayıt Formu’ aracılığıyla sınırlı olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla ve Kanunun 5. maddesine uygun olarak toplanmaktadır.

 Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Enstitü tarafından, Eğitim kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz katılan kişilerin ve katılımcı sayısının tespiti, Eğitim sırasında veya sonrasında iletilebilecek soru veya her türlü taleplerin değerlendirilmesi, hukuki işlem ve finans bilgileriniz Eğitim’e katılımınızın sağlanabilmesi, müşteri işlem bilginiz faturalandırma işlemleri için, araç bilginiz ise Eğitim alanına girişinizin sağlanabilmesi amacıyla Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.  

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları 

Enstitü tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, Enstitü’nün yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, iş ortaklarına Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi 

Enstitü tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, Eğitim başvurunuzun değerlendiril-mesi sürecinde ve sonrasında işlendikleri amaç için gerekli olan veya kanunlarda belirtilen azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri boyunca işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

 1. Yasal Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu Enstitü’ye başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü A.Ü. Cebeci Kampüsü, B Blok, Cemal Gürsel Caddesi, 06590 Cebeci/Ankara adresine yazılı olarak veya bthae.egitim@ankara.edu.tr adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

SAYGILARIMIZLA, 

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

EK 

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ 

İşlenen Veri Kategorisi İşlenen Veri Türü
Kimlik Verisi Ad Soyad, Görevi, Çalışılan Kurum Bilgisi
İletişim Verisi Cep Telefonu, E-mail, Telefon Numarası, Faks Numarası, Şehir Bilgisi, Posta Kodu Bilgisi, Çalışılan Kuruma ait Adres Bilgisi
Hukuki İşlem Bilgisi İmza
Müşteri İşlem Fatura Bilgileri
Araç Bilgisi Araç Plakası
Finans Banka Hesap Bilgileri